Tájékoztató az ételszállítással kapcsolatban

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák! Kiszállítási díj: 60 Ft. Dobozdíj: 65 Ft/db.

Az étel kiszállítása a sofőr által jelzett időpontban történik. Amennyiben a sofőr az ételt nem tudja átadni a megrendelőnek, illetve nem tudja elhelyezni előre megbeszélt helyen, úgy folytatja útját és az étel újbóli kiszállítására nincs lehetőség. A vendégek az újabb ételrendeléskor átadják a korábban átvett, üres edényzetet ezzel egyidőben kaphatják meg az étellel töltött ételhordót. Az ételhordók kifizetése az első ételrendeléskor esedékes. Az ételhordók a Kft. tulajdonában maradnak, a vendégek csak használatra kapják meg. Egy ételhordóba (annak 3 részébe) egyidejűleg csak egy adag ételt töltünk. A szolgáltatást megrendelni valamint fizetni a sofőrnél illetve a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. főzőkonyháján lehetséges (Derecske Lengyel u. 1 szám alatt, telefon: 06 54 410-973). Megrendelni előre egy hónapot lehet. Étel elhordás csak a Kft. tulajdonában lévő 3 részes műanyag ételhordóban engedett. A csere ételhordók kauciója 1 évre 600,- Ft / darab, 2 darab esetén 1200,- Ft.

Pályázati felhívás!

Derecske Város Önkormányzata (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.) nyilvános pályázatot hirdet
a 100 %-os (egyszemélyes) tulajdonában lévő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetői tisztségének munkaviszony keretében történő betöltésére.

1. A pályázat kiírója:

Derecske Város Önkormányzata
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

2. Munkáltató:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft. vagy Társaság)
A kinevezési jogkör gyakorlója: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik az ügyvezető munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével, munkabérének, más személyi juttatásainak megállapításával és módosításával, munkájának értékelésével, továbbá jogszabály által meghatározott valamennyi döntés.
Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere.

3. A munkaviszony időtartama, a munkavégzés helye:

Határozott idejű, amely 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig tart azzal, hogy azt a felek közös megegyezéssel további 4 évre, azaz 2025. december 31. napjáig meghosszabbíthatják.
A munkavégzés helye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90. (a Társaság székhelye).

4. Az ügyvezető jogállása:

Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el teljes munkaidőben. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.

5. Bérezés és egyéb juttatás:

A vezető tisztségviselő alapbérét Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg. A javadalmazás és egyéb juttatások esetében a Képviselő-testület által elfogadott, a Társaságra vonatkozó Javadalmazási Szabályzatban foglaltak az irányadók.

6. A Társaság feladatai:

Derecske Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező vagyontárgyak üzemeltetése, városüzemeltetési feladatok ellátása (sportcsarnok és sporttelep üzemeltetése; intézményi karbantartás, munkairányítás; csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése; parkfenntartás, köztisztaság; bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése; Derecske vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhelyek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok), önkormányzati közszolgáltatások (különösen települési folyékony hulladékkezelés, piacüzemeltetés, állategészségügyi feladatok, közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetése, karbantartása, közétkeztetés /gyermek-, diák-, szociális étkeztetés/, közfoglalkoztatás-szervezéshez kapcsolódó feladatok), Derecskei Hírek havilap kiadása.

7. Az ügyvezető feladatai:

A Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása különösen:

8. Pályázati feltételek:
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
9. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
10. A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 23.

11. A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot Derecske Város Önkormányzata Polgármesterének címezve, postai úton (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) vagy személyesen a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban (4130 Derecske, Köztársaság út 87. „A” épület, emelet 1. számú irodahelyiség) lehet benyújtani zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Ügyvezetői pályázat”.

Postázási vagy egyéb, a pályázaton kívüli okból eredő késedelem kockázatát a pályázó viseli.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere nyújt, személyesen ügyfélfogadási időben vagy az (54) 410-078 telefonszámon.

12. A pályázatok elbírálásának módja, rendje és határideje:

A benyújtott pályázatokat formai szempontból a Képviselő-testület által megbízott bizottság vizsgálja, illetőleg véleményezi. A Képviselő-testület a benyújtott pályázatokat a 2020. november 26-án tartandó ülésén bírálja el, amelyen a pályázó köteles részt venni.

A pályázatot kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot érvénytelenné nyilvánítsa.

13. A pályázati felhívás közzétételének helye:

Derecske Város honlapja, www.derecske.hu 2020. október 22.


Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája 2020. október 22.


Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság honlapja, www.devag.hu

Derecske, 2020. október 21.

Bordán Szabolcs
Derecske Város Önkormányzatának
Polgármestere